Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze, konanej dňa 5.4.2014 v Nedanovciach

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV   UKK   SKJ

 

Z Á P I S N I C A

z Výročnej členskej schôdze, konanej dňa 5.4.2014 v Nedanovciach

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Uznesenie z ČS 2013
 3. TOP ŠPIC 2013
 4. Správa o činnosti a stave klubu
 5. Správy poradcov chovu
 6. Voľba výboru SKCHŠPP
 7. Diskusia
 8. Záver

 

 1. VČS otvoril predseda p. Škvarenina a privítal prítomných
 2. Tajomníčka klubu prečítala Uznesenie z ČS 2013 a skonštatovala jeho splnenie
 3. Predseda odovzdal ocenenia za účasť v súťaži TOP ŠPIC 2013:

nš trpasličí – psi: 1.Cedrik Pom Toy z Malebného povltaví   198 b. m:Věra Schmidtová   

                              2. Damascusroad Fast and Forious   183 b.  m:Ľubica Haviarová      

                              3. André Apri Cherry  147 b.  m:MVDr.Věra Vlčková

nš trpasličí – suky: 1.Fata Morgana of Andonara´s dream  112 b. m:Věra Schmidtová

                                 2.Wanda Lví domov  92 b.  m:Ľubica Haviarová

                                 3.Vlaška Due Mariadolf  57 b.  m:Mgr.Mária Škrochová

nš malý – psi: 1.Nugget Gold Adamasta  541 b.  m:MVDr.Věra Vlčková

                        2.Alex Aladin BD Beauty Face  258 b.  m:Anna Jursíková

                        3.Balley BD Beauty Face  246 b.  m:Anna Jursíková

nš malý – suky: 1.Fiona Rejna  83 b.  m:Edita Oláhová

                           2.Halina Rejna  60 b.  m:Dáša Hanusková

                           3.Hannah Montana Rejna  57 b.  m:Edita Oláhová

nš stredný – psi: 1.Hippo Rejna  131 b.  m:Štefan Mašáni

                             2.Germanicus Biele zlato  40 b.  m:Mgr.Viera Adamovičová

      4.  Správu podala tajomníčka klubu:

           - v roku 2013 boli usporiadané 2 výstavy, 2 bonitácie a Členská schôdza, základňu tvorilo 42     členov ,k 1.4.2014 je to zatiaľ 44 členov. UKK rozdeľuje od r. 2014 finančné príspevky klubom na základe počtu členov, účasti na výstavách a počtu vrhov, preto apelovala na aktivitu členov

          - k 31.12.2013 bol stav v pokladni 1.276,93 € a v peňažnom ústave 339,72 €, od UKK sme dostali 2 ks športových pohárov v cene 100,-€. Príjem tvorili členské a výstavné poplatky, výdaje – náklady súvisiace s usporiadaním klubových akcií, odvod na UKK – 2,-€ za člena, internetová stránka, poštovné, kancelárske potreby, kopírovanie a pod. Kontrola peňažného denníka a dokladov bola vykonaná pred VČS

         - za finančnú, materiálnu a inú pomoc klubu patrí poďakovanie – p.Schmidtovej, p.Haviarovej, p.Procházkovi /členovia/ a p.Miklošovi /nečlen/

           - od r.2013 boli zrušené členské známky a preukazy, potrebné potvrdenie o členstve je možné vyžiadať od tajomníčky klubu

           - sekretariát FCI umožnil na svojej web stránke nájsť zoznamy jedincov, kt. získali CACIB na výstavách FCI od 1.1.2009 a majitelia si môžu sami vytlačiť homologizujúci certifikát –

www.fci.be/resultats/IB.aspx

     5.Poradcovia chovu p.Bartoněk a Mgr.Škrochová informovali o počte narodených šteniat – boli to hlavne veľkostné rázy trpasličí /35 jedincov/ a malý /61 jedincov/, vystavené boli 3 povolenia pre experimentálny chov a zbonitovaných bolo 15 jedincov. Poskytli informácie z absolvovaného školenia – každý jedinec musí mať vystavený rodokmeň, ak nevyhovuje, uvedie sa v ňom – nezodpovedá štandardu , dôraz sa kladie na vyvarovanie sa blízkej príbuzenskej plemenitbe. Mgr. Škrochová spracuje najnovšie informácie o nevyhovujúcich farebných rázoch a zverejní na web stránke klubu.

    6. Výbor SKCHŠPP bol jednohlasne schválený v zložení, v ktorom pracoval doposiaľ

    7. Diskusia:

        - predseda oboznámil o ponuke predajcu ROYAL CANIN – poskytnutie zľavy 14 % pre kupujúcich, kt. sú členovia klubu, ak im vedenie poskytne menný zoznam členov /všetci za/ , v prípade dobrej spolupráce je možnosť sponzoringu

       - Mgr. Adamovičová navrhla zavedenie dvoch uzávierok na výstavy klubu /15 za, 4 proti, 1 sa zdržal/, hlasovalo sa len o dvoch uzávierkach pre 1.psa, ostatné poplatky zostávajú nezmenené

      8. Predseda ukončil rokovanie, poďakoval za účasť a pozornosť.

 

                                                                                U Z N E S E N I E

VČS BERIE NA VEDOMIE:

-          stav a činnosť klubu

VČS SCHVAĽUJE:

-          zloženie výboru klubu v zostave, v ktorej pracoval doposiaľ

-          poskytnutie menného zoznamu /bez uvedenia adresy/ predajcovi ROYAL CANIN

-          úpravu výstavných poplatkov: 1.uzávierka – člen – 1.pes 15,-€

                                                                               nečlen – 1.pes 30,-€

                                                        2.uzávierka – člen – 1.pes 20,-€

                                                                               nečlen – 1.pes 35,-€

VČS UKLADÁ:

-          Mgr. Škrochovej spracovať pre členov oznam zo Spravodaja nemeckého klubu /krajina pôvodu plemena/ o nežiaducich a vyraďujúcich farbách

-          výboru klubu usporiadať v jesennom termíne Klubovú výstavu

 Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová

                                    tajomník SKCHŠPP

 

Nedanovce 5.4.2014