Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

ZÁPISNICA z Členskej schôdze konanej dňa 20.10.2018 v Nedanovciach

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV  UKK  SKJ

Z Á P I S N I C A

z Členskej schôdze konanej dňa 20.10.2018 v Nedanovciach

 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Zmena Stanov klubu
 3. Zmena podmienok pre získanie titulu Klubový šampión
 4. Diskusia
 5. Záver

 

 1. ČS zahájil predseda J. Škvarenina, privítal prítomných.
 2. Oboznámil s potrebnou zmenou Stanov klubu, návrh bol zaslaný všetkým členom vopred na preštudovanie. Zmena nastala hlavne v zaradení asociovaného členstva.
 3. Tajomníčka H. Škvareninová navrhla zrušenie podmienok získania titulu Klubový šampión, ktoré boli schválené ČS 19.3.2016 a vrátiť sa k pôvodným podmienkam.
 4. V diskusii sa členovia vyjadrovali k návrhu Stanov, dobe trvania asociovaného členstva a výške poplatkov pre asociovaného člena.
  ​Poradkyňa chovu Mgr.Škrochová navrhla usporiadať jednu z výstav v r.2019 v Senci na akcii EPEIROS CUP, organizovať pre nových členov Chovateľské minimum a žiadala všetkých o zasielanie Hlásenia o zápise šteniat aj s údajmi – č. čipu a č. plemennej knihy.
 5. Predseda ukončil rokovanie ČS a poďakoval prítomným.

 

U Z N E S E N I E

 

ČS berie na vedomie: stav a činnosť klubu

ČS schvaľuje:

 1. Návrh nových Stanov SKCHŠPP
 2. Dĺžku asociovaného členstva 3 roky
 3. Výšku poplatkov – zápisné a členské pre asociovaného člena v rovnakej výške ako platí riadny člen – t.j. jednorazové zápisné 15,-€ a ročné členské 15,-€
 4. Podmienky pre získanie titulu Klubový šampión:
   a/pes /suka/ musí mať preukaz pôvodu vydaný plemennou knihou uznanou FCI a majiteľ je členom SKCHŠPP
   b/pes /suka/ získali: tit. CAC na Špeciálnej výstave + tit. Klubový víťaz + tit. CAC na medzinárodnej výstave
   c/titul sa zapisuje do preukazu pôvodu na základe žiadosti majiteľa a ako doklad mu slúži vydaný diplom
 5. Usporiadať jednu výstavu v r.2019 v Senci na akcii EPEIROS CUP

ČS ukladá: všetkým členom posielať poradcom chovu Hlásenia o zápise šteniat aj s údajmi – číslo čipu a číslo plemennej knihy (SPKP)

                                                                       Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová

                                                                                                                tajomník SKCHŠPP     

V Nedanovciach 20.10.2018