Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Zápisnica z členskej schôdze, konanej dňa 11. apríla 2015 v Nedanovciach

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV   UKK   SKJ

  Z Á P I S N I C A z Členskej schôdze, konanej dňa 11.4.2015 v Nedanovciach   Prítomní: podľa prezenčnej listiny   Program:

 1. Otvorenie
 2. Uznesenie z VČS 2014
 3. TOP ŠPIC 2014
 4. Správa o činnosti a hospodárení
 5. Správy PCH
 6. Diskusia
 7. Záver

 

 1. ČS zahájil predseda J.Škvarenina, privítal prítomných
 2. Tajomníčka H.Škvareninová prečítala uznesenie z VČS 2014
 3. Predseda odovzdal ocenenia TOP ŠPIC 2014. Výsledky:

NŠ trpasličí – psi:

 1. Damascusroad Fast and Forious   267 b.   m:Ľ.Haviarová
 2. Ivo Mariadolf   170 b.   m:A.Jursíková
 3. Ct´s show poms the gift of a friend   136 b.   m:Mgr.Škrochová

NŠ trpasličí – suky:

 1. Izabela Rejna   62 b.   m:E.Oláhová
 2. Comtesa Harmonie tlapek   57 b.   m:T.Fibiová
 3. Collette FM Beauty face   5 b.   m:Ľ.Haviarová

NŠ malý- psi:

 1. Balley BD Beauty face   250 b.   m:A.Jursíková
 2. Nicollas Aramgad   196 b.   m:J.Dudoková
 3. Alex Aladin BD Beauty face   181 b.   m:A.Jursíková

NŠ malý -suky:

 1. Fantasie Moravia devil   140 b.   m:Sajkovi G a J
 2. Chelsey Rejna   105 b.   m:E.Oláhová
 3. Hannah Montana Rejna   92 b.   m:E.Oláhová

NŠ stredný – pes:

 1. Germanicus Biele zlato   137 b.   m:Mgr.Adamovičová

NŠ veľký – pes:

 1. Bakubo z Moravské chaloupky   108 b.   m:V.Miščíková

4.Správu o činnosti a hospodárení podala tajomníčka klubu:

 • počet členov v r.2014 bol 53, usporiadané boli – VČS, ŠV, KV, finančný zostatok bol na konci roka 2.348,02 €, príjmy – členské, zápisné a výstavné poplatky, príspevok od UKK, výdavky – tlač dokumentov, poštovné, náklady súvisiace s výstavami, odvod na UKK
 • predseda klubu predložil požiadavku na FCI o oddelenom posudzovaní pomeranianov na interných výstavách klubu, FCI odporučilo túto požiadavku adresovať nemeckému klubu a ich centrálnej organizácii, na odpoveď sa čaká
 1. Poradcovia chovu informovali o narodení cca 120 šteniat z rázov prevažne trpasličí a malý, apelovali na posielanie fotokópii preukazov pôvodu chovných jedincov s potvrdením chovnosti!
 2. Diskusia:

Škvareninová – upozornila na neskoré platenie členského, správne vypisovanie prihlášok na výstavu /veľkostný ráz nepísať výšku v cm/, neposielať skenované dokumenty a prihlášky    Škrochová – navrhla typ POMERANIAN zapisovať do PP pri bonitácii, členom vystaviť pripúšťacie povolenie po min. členstve 2 roky Jursíková – navrhla zaradenie čestnej triedy a udelenie tit.BOS Haviarová – navrhla vyplácanie odmien členom výboru, stanovenie spodnej bodovej hranice pre udelenie tit. v súťaži TOP ŠPIC –aspoň 30 bodov, zakúpenie programu na spracovanie prihlášok na výstavy klubu Škvarenina – navrhol úpravu klubových, bonitačných a výstavných poplatkov

 1. Tajomníčka ukončila rokovanie a poďakovala za účasť a pozornosť

    U Z N E S E N I E   ČS BERIE NA VEDOMIE: stav a činnosť klubu   ČS SCHVAĽUJE:

 • zaradenie čestnej triedy a udeľovanie tit. BOS
 • odmenu za podmienky pozitívneho hospodárskeho výsledku pre predsedu a tajomníka v sume á 100,-€ a pre poradcov chovu á 50,-€ raz ročne
 • spodnú bodovú hranicu pre udelenie tit. v TOP ŠPIC-ovi   30 bodov
 • poplatky:
  • zápisné   15,-€    
  • členské   15,-€
  • bonitácia člen   15,-€
  • bonitácia nečlen   30,-€
  • pripúšťacie povolenie pre nečlena   20,-€
  • výstavné poplatky pre členov: 1.pes   20,-€, 2. a ďal.   12,-€
  • čestná tr.+ dorast + veteráni   8,-€
  • výstavné poplatky pre nečlenov: 1.pes   30,-€, 2. a ďal.   25,-€
  • čestná tr. + dorast + veteráni   15,-€  
 • zrušenie druhej uzávierky na posielanie prihlášok na výstavy

  ČS UKLADÁ:

 • Mgr. Škrochovej vypracovať kritéria na zaradenie jedinca do typu POMERANIAN pri bonitácii
 • výboru – usporiadať jesennú KV

                          Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová                                     tajomník SKCHŠPP           V Nedanovciach 11.4.2015