Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Z Á P I S N I C A z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.3.2018 v Nedanovciach

Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov   UKK SKJ

Z Á P I S N I C A

z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.3.2018 v Nedanovciach

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM: 1.Otvorenie

                     2.Kontrola uznesenia

                     3.TOP ŠPIC 2017

                     4.Správa o stave a činnosti

                     5.Správy poradcov chovu

                     6.Voľba výboru

                     7.Diskusia

                     8.Záver

1.Rokovanie VČS zahájil predseda klubu a privítal prítomných

2.Tajomníčka prečítala Uznesenie z ČS 11.11.2017

3.P.Hanusková spracovala výsledky súťaže TOP ŠPIC 2017:

  NŠ veľký – pes:1.Bakubo z Moravské chaloupky  60 bodov m:I.Miščíková

  NŠ vlčí – suka:1.Cailley Ejmi-Lu  286 bodov m:C.Gyürkyová

  NŠ malý – pes:1.Nicollas Aramgad  516 bodov m:J.Dudoková

                            2.Dodi El Falko Tyrnacanis 35 bodov  m:D.Hanusková

  NŠ malý – suka:1.Gita Mariadolf  393 bodov m:P.Sopko

                              2.Jessy Anulus 78 bodov m:J.Dudoková

                              3.Katy Pery Rejna 30 bodov m:E.Oláhová

  NŠ trpasličí – pes:1.Leanto Pierre Richard  280 bodov m:M.Škrochová

                                  2.Grand iz Ruzy Omarion 148 bodov m:D.Horňáková

                                  3.Selestial Dream Yulian 85 bodov m:C.Gyürkyová

  NŠ trpasličí – suka:1.Grand iz Ruzy Karmelita  127 bodov m:D.Horňáková

                                    2.Alisa v.d. Weise Teufel 88 bodov m:J.Dudoková

                                    3.Apolka Silky Stardust 79 bodov m:C.Gyürkyová

4.Tajomníčka prečítala správu o stave a činnosti klubu:

 - v r.2017 sa uskutočnili 3 výstavy s udeľovaním CAC/CAJC a 2 Členské schôdze, klub oslávil 20.výročie založenia

 - klub mal v r.2017 59 členov a k 31.12.2017 bol stav finančných prostriedkov po súčte pokladne a účtu 6.026,75 €

 - informovala o zmenách na výstavách – zrušenie CAC kartičiek, na MV na Slovensku budú tit.CAC a CAJC u nemeckých špicov opäť udeľované podľa štandardu FCI     

5.Hlavný poradca chovu p.Bartoněk vyjadril poľutovanie nad nezáujmom o chov veľkých i vlčích špicov. Za posledný rok neboli odchované žiadne šteňatá.

Poradca chovu Mgr.Škrochová podala informácie o odchovoch u trpasličích a malých špicov, počte chovných staníc a prílive importovaných jedincov.          

6.Pri voľbe výboru hlasovali všetci prítomní za zloženie, ktoré pracovalo doposiaľ

7.Tajomníčka upozornila na – identifikáciu platby pri vklade na účet, dodržiavanie termínov uzávierok výstav, platenie členského do konca januára, zasielanie kópií preukazov pôvodu a dokladov o platbe k prihláške na výstavu.

8.Predseda ukončil rokovanie VČS.

U Z N E S E N I E

 

VČS berie na vedomie:

  • stav a činnosť klubu

 

VČS schvaľuje:

Výbor klubu v zložení:

  • predseda Jozef Škvarenina

  • tajomník Hana Škvareninová

  • hlavný poradca chovu Miloš Bartoněk

  • poradca chovu pre trpaslíčie a malé špice Mgr.Mária Škrochová

  • člen Daša Hanusková

 

VČS ukladá:

  • všetkým členom dodržiavať Stanovy klubu, Chovateľský poriadok a termíny uzávierok

 

Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová

                                       tajomník SKCHŠPP

 

Nedanovce 17.3.2018