Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Chovateľský a zápisný poriadok SKCHŠPP

I. Účel a pôsobnosť

1.Tento chovateľský a zápisný poriadok slúži na riadenie SKCHŠPP s pôsobnosťou v Slovenskej republike pre chov a registráciu

čistokrvných psov registrovaných v klube.

2.Ustanovenia tohto poriadku platia pre všetkých majiteľov psov s preukazom pôvodu a sú záväzné pre každého, kto sa v súlade

s podmienkami FCI chovom zaoberá.

3.Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé

porušenie tohto poriadku.

4.Oblasti, ktoré tento poriadok neupravuje sa riešia podľa špecifických podmienok SKJ.

 

II.Plemeno

Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom pôvodu, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI a spĺňajú štandard plemena schválený FCI. 

 

III.Majiteľ, chovateľ, držiteľ

1.Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz pôvodu.

2.Chovateľ je majiteľ chovnej suky, ktorý má chránený názov registrovaného chovu  a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej ma-

jiteľom alebo chovateľom.Vedie "knihu odchovu" pre každu svoju chovnú suku, ktorú je povinný na požiadanie SKCHŠPP predložiť.

3.Za držiteľa sa považuje tá osoba, ktorú majiteľ poveril aby chovného jedinca využívala v chove.

4.Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa / suky / sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka, príp.

ustanoveniami iných všeobecne platných právnych predpisov.

5.Pre prípad osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je nutné, aby bol splnomocnený

jeden spoluvlastník jednať s funkcionármi klubu.

6.Každá zmena majiteľa chovných jedincov sa musí hlásiť doporučeným listom podpísaným predávajúcim aj kupujúcim do jed-

ného mesiaca hlavnému poradcovi chovu. Táto zmena musí byť uvedená aj v prísl. rubrike preukazu pôvodu psa.

 

IV.Chránený názov registrovaného chovu (ďalej len „CHNRCH“)  (pôvodne Chovná stanica)

1.Majiteľom CHNRCH môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom.

2.O registráciu CHNRCH žiada chovateľ na predpísanom tlačive.

3.O registráciu CHNRCH žiada chovateľ ihneď po splnení podmienok uchovnenia prvej suky.

4.Prihláška o registráciu CHNRCH musí byť doručená najneskôr s doručením hlásenia prvého vrhu.

5.Nárok na ochranu CHNRCH vzniká jeho registráciou v Medzinárodnom registri  a v registri  SR.

Tento názov nemožno meniť.

6.Prevod CHNRCH inému chovateľovi je možný dedením alebo zmluvným postúpením.

7.Registrácia CHNRCH  zaniká  písomným prehlásením jeho vlastníka o zrušení, úmrtím majiteľa, pokiaľ neprešla na jeho dediča.

8.Názov  sa automaticky viaže na odchovy všetkých chovných súk jedného majiteľa bez ohľadu na plemeno.

9.Každý prvý vrh jednotlivého plemena CHNRCH začína označením A a steňatá tohto vrhu musia mať nezameniteľné mená

od písmena A. Mená sa nesmú v jednom CHNRCH opakovať.

10.Mená ďalších vrhov jedného plemena v danom CHNRCH nasledujú v abecednom poradí.

11.Všetky náležitosti CHNRCH určuje chovateľský a zápisný poriadok SKJ.

 

V.Chov a jeho riadenie

1.Chovom rozumieme cieľavedomú plemenitbu psov rešpektujúc zásady genetického zdravia jedinca a populácie

/ chov nesmie byť na úkor zdravia /. Čistokrvný pes je dedične zdravý vtedy, ak zdedil štandardné znaky, plemenný typ a

povahu, ktoré sú pre dané plemeno typické.

2.K plemenitbe je možné použiť len chovné jedince s preukázaným pôvodom, spĺňajúce podmienky pre chov dané

týmto poriadkom.

3.K páreniu môže byť využitý len jeden zo psov, uvedených v pripúšťacom povolení.

4.Druhy chovu:

a/ kontrolovaný chov - v tomto chove sa využívajú všetky zvieratá spĺňajúce chovné podmienky. Chovateľ si navrhuje

krycích psov sám, alebo požiada poradcu chovu. Poradca chovu môže zamietnuť návrh chovateľa len za predpokladu,

že takéto spojenie ohrozuje základný cieľ klubu. V prípade neschválenia návrhu chovateľa doporučí poradca chovu pokiaľ

je to možné, troch vhodných krycích psov. Chovateľ má právo odvolania sa proti rozhodnutiu poradcu chovu na výbor klubu.

b/ experimentálny chov - tento druh chovu sa používa za účelom ďalšieho skvalitnenia chovu so zreteľom k upevneniu

a zdokonaleniu žiadúcich vlastností. Tento chov pripúšťa napr. spojenie chovných párov odlišných veľkostí alebo

farebných variant. K tomuto chovu môžu byť využité chovné jedince len na písomnú žiadosť chovateľa, kde bude podrobne

zdôvodnený chovateľský zámer. Žiadosť o takéto spojenie predloží hlavný poradca chovu ku schváleniu výboru klubu.

Keď šteňatá dosiahnu vek dva mesiace, vykoná poradca chovu kontrolu vrhu. Ak sa vyskytnú u šteniat závažné chyby alebo neštandardná farba, preukaz pôvodu sa opatrí pečiatkou „neštandardné“. Chovateľ je povinný uhradiť poplatok za pripúšťacie povolenie a cestovné náklady poradcovi chovu. 

5.Za riadenie chovu v rámci klubu je zodpovedný výbor klubu, ktorý zaručuje dodržiavanie všetkých ustanovení tohto chova-

teľského poriadku. Riadenie chovu robí prostredníctvom hlavného poradcu a pridružených poradcov chovu, ktorí sú za túto

činnosť priamo zodpovední výboru klubu.

6.Chovateľský klub poskytuje chovateľský servis pre členov aj nečlenov klubu. Nečlenom sa však nepovoľuje experimentálny chov. Nečlen je povinný absolvovať všetky podmienky k uchovneniu jedinca za poplatky schválené ČS klubu.

 

VI.Poradca chovu

1.Funkciu poradcu chovu vykonáva člen SKCHŠPP, ktorý bol do tejto funkcie menovaný hlavným poradcom chovu.

2.Poradcov chovu metodicky vedie a kontroluje hlavný poradca chovu /HPCH/, ktorý je členom výboru SKCHŠPP a do

funkcie bol zvolený členmi klubu na členskej schôdzi a po odbornej a morálnej stránke je zárukou správneho vedenia chovu.

3.Počet poradcov chovu sa prispôsobuje počtu a rozloženiu chovných súk na území SR.

4.Poradcovia chovu vystavujú a archivujú pripúšťacie povolenia.

 

VII.Chovní jedinci

1.Chovní psy a suky sú jedinci, ktorý majú platný preukaz pôvodu vystavený alebo registrovaný plemennou knihou uznanou

FCI a boli zaradený do chovu po splnení podmienok stanovených chovateľským klubom.

2.Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu

všetkých krajín spolumajiteľov - nejedná sa v tomto prípade o zahraničné krytie.

3.Podmienky pre zaradenie psa / suky / do chovu:

a/ overený pôvod, platný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI

b/ dosiahnutie vekovej hranice pre bonitačné hodnotenie: malé plemená   12 mesiacov

                                                                                           stredné plemená   15 mesiacov

                                                                                           veľké plemená   15 mesiacov

c/ dosiahnutie vekovej hranice pre zaradenie do chovu: malé plemená   15 mesiacov

                                                                                         stredné plemená   15 mesiacov

                                                                                         veľké plemená   18 mesiacov

d/ absolvovanie  výstavy usporiadanej klubom (Klubová alebo Špeciálna) so zadávaním CAJC/CAC s minimálnym ohodnotením „veľmi dobrý“ a absolvovanie bonitácie pred komisiou v zložení – delegovaný rozhodca, poradca chovu a člen výboru klubu.

e/ dovezený jedinec, aby mohol byť vedený v plemennej knihe za účelom chovu musí spĺňať platné chovateľské predpisy

klubu, v prípade dovozu kotnej suky bude vrh zapísaný až po uchovnení matky. 

 

VIII.Bonitačné hodnotenie - chovná spôsobilosť

Bonitačné hodnotenie sa vykonáva za účelom posúdenia príslušných znakov daného plemena, určenia veľkostného rázu -

zmeranie výšky, určenie farby, ktoré sú zapísané do preukazu pôvodu a bonitačnej karty. Zaradenie do registra chovných

jedincov prevádza Plemenná kniha chovných psov a súk po uchovnení. Dokladom je zápis do preukazu pôvodu.

 

IX.Vyradenie z chovu

a/ suky po dovŕšení 8 rokov. U jedincov s veľmi kvalitnými odchovmi môže majiteľ požiadať výbor SKCHŠPP o predĺženie

chovnosti suky o jeden vrh po 8. roku života do 9. roku vrátane, pred jeho dovŕšením. 

Zdravotný stav suky musí byť v tomto prípade jeden mesiac pred predpokladaným háraním doložený vyšetrením veterinárneho

 lekára s posúdením zdravotného stavu a spôsobilosti suky k chovu.

Svoje rozhodnutie oznámi výbor SKCHŠPP plemennej knihe za účelom vykonania zápisu do pr. pôvodu.

b/ psy a suky, u ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej, exteriérovej chyby vylučujúcej

jedinca z chovu.

c/ psy zo zdravotných dôvodov.

d/ jedinci, u ktorých sa opakovane v potomstve po spojení s rôznymi partnermi objavujú hrubé exteriérové chyby.

e/jedince vykazujúce nanizmus.

 

X.Pripúšťacie povolenie - krycí list

1.Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje príslušný poradca chovu na základe písomnej

žiadosti chovateľa minimálne 3 týždne pred očakávaným háraním suky.

2.Písomná žiadosť o pripúšťacie povolenie musí byť vypísaná na predpísanom tlačive vydanom klubom.

3.Pri krytí v zahraničí platia rovnaké zásady ako pre tuzemské krytie s tým, že chovateľ predloží v prípade vlastného

návrhu krycieho psa fotokópiu pr. pôvodu aj s dokladom o spôsobilosti psa do chovu.

4.V prípade, že v žiadosti nie sú uvedené všetky údaje alebo nie sú čitateľné, poradca chovu žiadosť vráti späť

chovateľovi na doplnenie.

5.Podľa počtu vhodných krycích psov určí poradca chovu pre vyžiadané krytie jedného až troch jedincov v poradí ich

vhodnosti, pokiaľ si chovateľ vhodne nevyberie inak.

6.Zdôvodnené použitie príbuzenskej plemenitby je možné na prianie a so súhlasom chovateľa a poradcu chovu.

Jedinci, u ktorých už sú v príbuzenstve alebo už existujúcom potomstve známe vážne nedostatky, nesmie byť príbuzenská

plemenitba povolená.

7.Pripúšťacie povolenie nie je možné dopĺňať a prepisovať bez vedomia poradcu chovu.

8.Pripúšťacie povolenie musí obsahovať základné údaje o chovných jedincoch, adresy a podpisy ich majiteľov, dátum krytia,

schválenie krycích psov poradcom chovu.

9.Platnosť pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov.

10.V prípade, že sa párenie neuskutočnilo, chovateľ je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie poradcovi chovu najneskôr do 21

dní od skončenia hárania suky.

11.Riadne vyplnené a podpísané pripúšťacie povolenie je dokladom, ktorý je nutný k zápisu šteniat do plemennej knihy a

 k vydaniu preukazu pôvodu.

 

XI.Krytie

1.Krytie v zmysle tohto chovateľského poriadku môže byť uskutočnené len medzi chovnými jedincami, ktorí spĺňajú podmienky 

chovnosti tohto chovateľského poriadku a sú uvedený na pripúšťacom povolení.

2.Párenie jednej suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá z tohto spojenia nebudú zapísané v ple-

mennej knihe, nebudú vydané preukazy pôvodu a bude zahájené disciplinárne konanie voči chovateľovi suky v prípade 

preukázania vedomej spoluúčasti aj voči majiteľovi psa.

3.Pokiaľ pes nekryje, môže byť suka pripustená iným psom len so zvolením majiteľa suky a súhlasom HPCH.

4.Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý

úkon zaznamená v pripúšťacom povolení. Umelé oplodnenie nie je dovolené vykonať u psov, ktorí predtým neprodukovali

prirodzeným spôsobom.

5.Ak požaduje majiteľ suky opakovanie párenia v priebehu jedného hárania, je majiteľ páriaceho psa jedno opakované

párenie umožniť.

6.Chovná suka môže mať v priebehu dvoch rokov najviac tri vrhy.

7.V prípade, že suka neostane kotná je to chovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému poradcovi chovu najneskôr

75 dní po krytí. Spolu s hlásením vráti aj originál pripúšťacieho povolenia a oznámi to aj majiteľovi krycieho psa.

8.Medzi jednotlivými krycími dňami krycieho psa s rôznymi sukami musí uplynúť najmenej 24 hodín.

9.Ak suka neostane kotná a bol vyplatený jednorázový poplatok ihneď po nakrytí, má chovateľ pri budúcom povolenom krytí 

nárok na bezplatné krytie tým istým psom.

10.V prípade, že je ako odmena za párenie požadované šteňa, prislúcha právo prvého výberu chovateľovi a potom

majiteľovi psa.

11.Pri nežiadúcom nakrytí suky úplne nevhodným psom musí byť krytie aj vrh hlásený poradcovi chovu.

Hlásenie sa prevedie písomne, doplnené príslušným vysvetlením . Vrh sa započítava do počtu riadnych vrhov, ale

nebude zapísaný do Plemennej knihy. V prípade nežiadúceho krytia inak chovateľským podmienkam vyhovujúceho

páru je možné vrh po prejednaní výborom klubu a doplnení príslušných podkladov k vrhu navrhnúť k zápisu

do Plemennej knihy.

12.Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom páriaceho psa a chovnej suky. Prípadné sporné záležitosti

nepatria do kompetencie SKCHŠPP, preto sa doporučuje dohoda v písomnej forme.

 

XII.Vrh

1.Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat.

2.Chovateľ je povinný najneskôr do 7 dní po pôrode ohlásiť vrh šteniat písomne poradcovi chovu.

3.V oznámení o vrhu je chovateľ povinný nahlásiť počet šteniat živo narodených, mŕtvo narodených, utratených,

ponechaných, ich počet a pohlavie.

4.Chovateľ je povinný do 8 dní po pôrode ohlásiť majiteľovi psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie.

5.Klub je oprávnený svojimi zástupcami vrh kontrolovať. Kontrolu urobí HPCH alebo poverený čeln výboru klubu,

ktorý je sám skúseným chovateľom. Závady, ktoré sú pri kontrole zistené, musia byť písomne zaznamenané a

odovzdané HPCH. Tieto závady musia byť chovateľom ihneď odstránené.

6.Označenie šteniat sa prevádza čipovaním, ktoré musí byť zaznačené v preukaze pôvodu.

7.Šteňatá atypické alebo deformované musia byť utratené najneskôr do 5 dní.

8.Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v čase gravidity a dojčenia tak, aby bol zaistený správny vývin vrhu.

9.Šteňatá musia mať pri predaji novým majiteľom min. 49 dní, byť vakcinované kombinovanou látkou proti bežným 

infekčným ochoreniam, odčervené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu.

10.Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa, kŕmení,starostlivosti

o srsť, kondícii, zdravotnom stave. Nesmie zamlčať prípadné skryté vady šteňaťa.

11.Odstúpenie práva chovu:

ako chovateľ vrhu vystupuje spravidla majiteľ suky v dobe krytia. Právo k chovnému využitiu suky alebo psa môže byť 

zmluvne postúpené tretej osobe. Postúpené práva chovu musia byť v každom prípade zaznamenané písomne, a to pred

predpokladaným krytím. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas hlásiť príslušnému správcovi plem. knihy a klubu.

Musí byť priložené aj k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti

oboch zmluvných strán. Ten, kto dočasne preberá suku k chovnému využitiu sa v zmysle tohto poriadku považuje 

po dobu od krytia do odstavu šteniat za majiteľa suky.

 

XIII.Preukaz pôvodu

1.Pre každého jedinca je vystavený jeden neprenosný preukaz pôvodu.

2.Preukaz pôvodu / PP / je vystavený na formulári uznanom FCI.

3.PP musí obsahovať okrem nutných identifikačných údajov aj najmenej tri generácie predkov.

4.PP uznané FCI sa považujú za platný doklad o pôvode, nie však za osvedčenie o vlastnostiach zapísaného psa.

5.Stratu PP je nutné ihneď hlásiť plemennej knihe. Za poškodený, zničený a lebo stratený PP je možné vystaviť duplikát.

6.Zápis do PP môže urobiť len plemenná kniha. Zápisy z výstav, bonitácií, skúšok a ďalšie poznámky môžu robiť len

oprávnené osoby.

7.Pre každého vyvážaného jedinca sa musí nechať vystaviť exportný PP.

8.Preukaz pôvodu hradí chovateľ. Bez podpisu chovateľa a majiteľa je preukaz pôvodu neplatný.

Do príslušnej rubriky sa zapisuje aj každá zmena majiteľa psa / suky / a nový majiteľ sa tiež musí podpísať.

 

XIV.Určovanie farieb

Uprednostňujú sa čisté a základné farby. Ich rozdelenie je – biela, čierna, hnedá, oranžová, oranž-sable, krémová, krém-sable, vlkosivá, black and tan, čierna so znakmi, strakoš čierny, strakoš hnedý, strakoš oranžový, strakoš vlkosivý.

U strakošov je potrebné rovnomerné rozloženie farieb na bielom podklade. Jedinec s neurčitou farbou sa vyraďuje z chovu.

 

XV.Farebné kríženie

Spojenie týchto farebných variantov nie je definované ako experimentálny chov:

čierna + hnedá

čierna + oranžová (pokiaľ v predkoch nie je vlkosivá alebo biela, čierny partner by nemal mať hnedého predka v prvej generácii)

čierna + oranž-sable (platí to isté ako čierna + oranžová)

vlkosivá + čierna so znakmi

vlkosivá + krémová

vlkosivá + krém-sable

black and tan s oranžovými  znakmi + oranžová sýta

black and tan s oranžovými znakmi + oranž-sable

starkoš + biela

strakoš + strakoš, ale len v jednej farbe

 

XVI.Tolerancia výskytu chudozubosti

STREDNÝ ŠPIC – chýbajúci jeden zub z rady P1 za podmienky, že partner je plnochrupý a nevyskytujú sa žiadne iné chyby.

MALÝ ŠPIC – chýbajúce 4 zuby. Pri spojení partnerovi nesmú chýbať tie isté zuby a nesmú chýbať dva vedľa seba.

TRPASLIČÍ ŠPIC – chýbajúcich 5 zubov.

Prijatý Členskou schôdzou dňa 23.3.2019 v Nedanovciach

 
PrílohaVeľkosť
PDF icon chovatelky_a_zapisny_poriadok.pdf1.66 MB