Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

ZÁPISNICA z Členskej schôdze konanej dňa 23.03.2019 v Nedanovciach

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV   ÚKK   SKJ

ZÁPISNICA

z Členskej schôdze konanej dňa 23.3.2019 v Nedanovciach

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1.Otvorenie

                  2.TOP ŠPIC 2018

                  3.Správa o stave a činnosti

                  4.Správy poradcov chovu

                  5.Diskusia

                  6.Záver

 

1.Tajomníčka zahájila rokovanie ČS

2.Predseda odovzdal ocenenia v súťaži TOP ŠPIC 2018:

   NŠ trpasličí – suky:1.Vitorio Rossi Tropicana     194 bodov     m:K.Broošová

                                    2.Grand Winner Bright Sensation    138 bodov     m:K.Broošová

                                    3.Nika Mariadolf     97 bodov     m:Mgr.Škrochová

   NŠ trpasličí – psi:1.Pipkin´s NP Mischief Maker     256 bodov     m:P.Nevoralová

                                 2.Selestial Dream Yulian     78 bodov     m:C.Gyürkyová

   NŠ malý – suka:1.Camilla Meisehof     74 bodov     m:M.Bušinský

   NŠ malý – pes:1.Armie Silky Stardust     69 bodov     m:C.Gyürkyová

   NŠ vlčí – suka:1.Cailley Ejmi-Lu     220 bodov     m:C.Gyürkyová

3.Tajomníčka predniesla správu o stave a činnosti:

   - počet členov v r.2018 bol 59, uskutočnili sa 2 ČS a 2 výstavy, peňažné prostriedky ku koncu roka 2018 boli v sume 7.845,32 € 

   - informovala o zmenách v Chovateľskom poriadku, potrebe zvoliť člena do Kontrolnej a revíznej komisie za Mgr. Adamovičovú a tiež obsadenie funkcie administrátora klubovej web stránky

4.Poradcovia chovu informovali o školení v Banskej Bystrici 2.3.2019, o počte vrhov v r.2018 – potešujúci je hlavne vrh vlčích špicov, odôvodňovali zmeny v Chovateľskom poriadku

5.V diskusii:

  - preds. informoval o spôsobe prihlasovania, ubytovaní a priebehu EPEIROS 2019

  - Mgr.Škrochová zdôraznila, že k uchovneniu je potrebné absolvovať výstavy organizované klubom

  - p.Mašáni navrhol čestné členstvo pre Mgr. Adamovičovú

  - tajomn. navrhla jednorázovú odmenu Mgr. Adamovičovej za niekoľkoročnú prácu administrátora web stránky klubu

6.Tajomníčka ukončila rokovanie ČS a poďakovala za účasť

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE

BERIE NA VEDOMIE:

  • stav a činnosť klubu
  • informácie o EPEIROS 2019

 

SCHVAĽUJE:

  • nového člena Kontrolnej a revíznej komisie – p. Editu Oláhovú
  • nového administrátora klubovej web stránky – Katarínu Palakyovú
  • čestné členstvo a odmenu 200,-€ Mgr. Adamovičovej
  • zmeny v Chovateľskom poriadku – účasť delegovaného rozhodcu na bonitácii, vypustenie tolerancie výšky u trpaslíčieho špica do 24 cm a zrastenej ale hmatateľnej fontanely

 

UKLADÁ:

  • výboru klubu – informovať a pripravovať budúce akcie
  • členom – dodržiavať termíny (uzávierok a platieb členského)

 

 

 

 

 

 

 

               Spracovala a zapísala: Hana Škvareninová

                                                      tajomník SKCHŠPP

 

 

 

 

V Nedanovciach 23.3.2019