Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 11.11.2017

Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov  UKK   SKJ

Z Á P I S N I C A

z mimoriadnej Členskej schôdze konanej dňa 11.11.2017 v Nedanovciach

 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:   

 1. Otvorenie

 2. Chovateľský poriadok klubu

 3. Experimentálne vrhy

 4. Delenie farebných rázov na výstavách

 5. Diskusia

 6. Záver

 

1.Rokovanie schôdze zahájil predseda a privítal prítomných.

 

2.HPCH p.Bartoněk oboznámil prítomných s dôvodom zvolania schôdze – porušenie Chovateľského poriadku klubu a písomnú sťažnosť na členku – p.Molnárovú, ktorá pri predaji nedala novému majiteľovi PP šteniat. Všetkých dôrazne upozornil napreštudovanie Stanov aj Chovateľského poriadku klubu, ich dodržiavanie, vyvarovať sa predaju šteniat podozrivým osobám – priekupníkom a obchodníkom so psami. Po hlasovaní /za – 11,proti – 0,zdržal sa – 3/p.Molnárovej udelil prísne pokarhanie.

Tajomníčka prečítala Smernicu SKJ definujúcu obchodníkov so psami /vid. web stránka SKJ/

 

3.HPCH informoval o zneužívaní experimentálnych vrhov, nedostatočnom odôvodnení a hlavne o nepredvedení výsledkov. Po vyjadrení viacerých názorov ČS schválila hlasovaním /za – 11,proti – 0,zdržal sa – 3/ nové podmienky.

 

4.Členovia prezentovali  pozitívne a hlavne negatívne skúsenosti pri vystavovaní na území SR podľa nového delenia farebných rázov pri udeľovaní CAJC a CAC. ČS navrhla požiadať o delenie pri veľkostných rázoch – trpasličí, malý a stredný na – biely, čierny a hnedý, oranžový a oranž sable, nové farby.

 

5.Diskusia:

p.Mašáni – sťažoval sa na neskoré posielanie PP z Plemennej knihy, hlavne v letnom období

PCH Mgr.Škrochová – upozornila na sledovanie kvality importovaných zvierat

p.Hanusková – navrhla zakúpenie koberca na klubové výstavy

p.Haviarová – navrhla odmeňovanie bonitačnej komisie a výstavného výboru

 

6.Tajomníčka ukončila rokovanie a poďakovala prítomným.

 

U Z N E S E N I E

 

ČS berie na vedomie:

 • stav a činnosť klubu

 • dôrazné napomenutie udelené p.Molnárovej

 

ČS schvaľuje:

 • zakúpenie koberca o veľkosti cca 5x5 m

 • odmeňovanie pre poradcov chovu pri bonitácii v sume 70,-€, pre organizátorov výstav v sume 100,-€ za splnenia podmienky priaznivého finančného stavu odo dňa 11.11.2017

 • Nové podmienky experimentálneho chovu platné od 11.11.2017:

a)zaslať dôkladné a podrobné odôvodnenie chovateľského zámeru

b)uhradiť poplatok za pripúšťacie povolenie 20,-€

c)poradca chovu vykoná kontrolu vrhu vo veku dvoch mesiacov šteniat

d)chovateľ uhradí poradcovi chovu cestovné náklady

e)ak sa vyskytnú u šteniat závažné chyby alebo neštandardná farba preukaz pôvodu sa opatrí pečiatkou „Neštandardné“

 

ČS ukladá:

 • všetkým členom dodržiavať pravidlá Chovateľského poriadku, Stanovy klubu a Etický kódex chovateľa

 

Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová

                                    tajomník SKCHŠPP

 

Nedanovce 11.11.2017