Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Zápisnica z Členskej schôdze konanej dňa 13.4.2013 v Nedanovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie

               2. TOP ŠPIC 2012

               3. Správa o hospodárení

               4. Členstvo SKCHŠPP v UKK

               5. Správy poradcov chovu

               6. Zmeny v Chovateľskom poriadku

               7. Diskusia

               8. Záver 

 1. ČS otvoril predseda a privítal prítomných
 2. Predseda odovzdal ocenenia v súťaži TOP ŠPIC 2012: nš trpasličí psi – 1.Ivo Mariadolf 139 b. maj.A.Jursíková   2.Scirocco Lví domov 124 b. maj.A.Jursíková   3.Cassius Aramgad  37 b. maj.M.Cádrová Studená   suky – 1.Wanda Lví domov 207 b. maj.A.Jursíková   2.Vlaška Due Mariadolf 163 b. maj.Mgr.Škrochová   nš malý psi – 1.Alex Aladin BD Beauty face 250 b. maj.A.Jursíková   2.Alfi Aladin BD Beauty face 68 b. maj.A.Jursíková   3.Balley BD Beauty face 50 b. maj.A.Jursíková   suky – 1.Lana Due Mariadolf 68 b. maj.Mgr.Škrochová   2.Zita Due Mariadolf 65 b. maj.Mgr.Škrochová
 3. Správu o hospodárení predniesla tajomníčka klubu – stav k 31.12.2012 bol 1.033,72 € v pokladni a 188,52 € v peňažnom ústave. Príjmy tvorili členské a výstavné poplatky, náklady predstavovali výdavky za poštovné, odvody, stránka klubu, kancelárske potreby, zabezpečenie akcií klubu, ocenenia a pod. Čítačka čipov sa nezakúpila, je dohodnuté požičiavanie od MVDr.Pípaša. Kontrolu peňažného denníka vykonal predseda KRK p.Sajko. Stav členstva k 31.3.2013 je 32 členov klubu.
 4. Predseda informoval o vstupe klubu do Únie kynologických klubov dňa 16.2.2013, nakoľko iba tak je možné byť členom SKJ. Všetku agendu pre kluby vykonáva UKK na adrese SKJ. Na VZ UKK bolo schválené zrušenie členských známok a preukazov, klub je povinný elektronicky do 31.3. nahlásiť počet členov a zaplatiť odvody 2,-€ za člena. Prvým príspevkom od UKK klubu boli v tomto roku 2 ks športových pohárov na výstavy v cene 100,-€. Prvý bol použitý na ŠV za BIS 1, druhý bude odovzdaný na KV. Odporučil členom sledovať web stránky SKJ a UKK.
 5. Poradcovia chovu skonštatovali pokles vrhov hlavne u stredných a veľkých veľkostných rázov, apelovali na spätnú väzbu od chovateľov – nahlásiť im počty a zoznamy šteniat!
 6. HPCH navrhol niekoľko zmien v Chovateľskom poriadku klubu – nepovoliť experimentálny chov nečlenom klubu /nebude to skontrolovateľné/, predĺžiť chovnosť u súk, povoliť párenie strakoš + strakoš ale iba v jednej farbe. Navrhnuté členovia schválili.
 7. Diskusia:

Mgr. Adamovičová – členovia neposielajú príspevky a zoznamy vrhov na web stránku

A. Jursíková – príspevky poslala, ale neboli zverejnené

p. Cádra – členovia posielajú na web str. neúplné informácie, navrhol zjednodušiť časť o chovných jedincoch

p. Sajko – navrhol zaradiť na výstavách prehliadku „Dieťa a pes“ pre deti do 15 rokov, výhody a klubové poplatky člena uplatňovať až v druhom roku členstva

p. Škvarenina – upozornil NEPOSIELAŤ SKENOVANÉ dokumenty – nedajú sa tlačiť! Navrhol zvýšenie poplatkov, ktoré členovia schválili. Upozornil na nedisciplinovanosť pri platení členského u „starých“ členov.

     8.   Predseda ukončil rokovanie ČS a poďakoval za účasť.

  

U Z N E S E N I E

BERIE NA VEDOMIE:

 • stav a činnosť klubu
 •  zrušenie členských preukazov a známok – prípadné potvrdenie o členstve vydá tajomník na požiadanie a poradca chovu ho potvrdí v prihláške k zápisu šteniat

SCHVAĽUJE:

 •  zmeny v Chovateľskom poriadku :
 • nepovoliť experimentálny chov nečlenom
 • predĺžiť chovnosť u suky o ďalší vrh po 8.roku života do 9.roku vrátane pred jeho dovŕšením
 • umožniť párenie farebného rázu strakoš + strakoš ale v jednej farbe 
 • zvýšenie poplatkov: bonitačný poplatok pre člena 10,-€ 
                               bonitačný poplatok pre nečlena 28,-€
                               poplatok za pripúšťacie povolenie pre nečlena 20,-€
 • zaradiť na klubové výstavy  prehliadku „Dieťa a pes“ pre deti do 15 rokov
 • nezaplatením členského do 31.1. zaniká členstvo a záujemca je povinný zaplatiť aj zápisný poplatok /platí pre „starého“ člena/

UKLADÁ:

 •  v roku 2014 usporiadať VČS

 

Zapísala a spracovala: Hana Škvareninová

                                    tajomník SKCHŠPP

Nedanovce 13.4.2013