Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Zápisnica z členskej schôdze 11.7.2020

Z Á P I S N I C A
z Členskej schôdze konanej dňa 11.7.2020 v Nedanovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.Otvorenie
2.Výsledky súťaže TOP ŠPIC 2019
3.Správa o stave a činnosti
4.Správy poradcov chovu
5.Nový štandard plemena nemecký špic
6.Diskusia
7.Záver

1.Tajomníčka H.Škvareninová otvorila rokovanie a privítala prítomných

2.Výsledky TOP ŠPIC 2019:
nš trpasličí – suky:1.Grand iz Ruzy Trinity 228 b. M:D.Horňáková
                              2.Oroslando Gwen Stefanie 79 b. M:D.Horňáková
                              3.Vitorio Rosi Tropicana 29 b. M:K.Broošová
nš trpasličí – psi:1.Grand iz Ruzy Omarion 280 b. M:D.Horňáková
                           2.Vitorio Rosi Q-T 123 b. M:K.Broošová
                           3.Benjamine Rosse de Ronzi 105 b. M:K.Broošová
nš malý – suky:1.Camilla Meisehof 60 b. M:M.Bušinský
                         2.Zaphira Rejna 39 b. M:C.Gyürkyová
nš malý – psi:1.Bán-Boncida Gregor 199 b. M:M.Bušinský
                      2.Armie Silky Stardust 187 b. M:C.Gyürkyová
                      3.G-Athos Im-Ka 164 b. M:JUDr.P.Sopko
nš vlčí – suka:1.Cailley Ejmi-Lu 116 b. M:C.Gyürkyová
nš vlčí – pes:1.Enzo Silky Stardust 245 b. M:C.Gyürkyová
Spracovala D.Hanusková

3.Tajomníčka predniesla správu o stave a činnosti klubu za r.2019:
- počet členov bol 57 (51 riadnych a 6 asociovaných), upozornila na platbu členského do konca januára
- stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019 bol 6.950,32 €
- prišlo k zmene administrátora web stránky klubu – po sl.Palakyovej prebrala túto prácu p.Bušinská
- v prípade zverejnenia inzerátu, úpravy údajov a pod. je treba písať na info@spic-skch.sk
- oficiálna stránka klubu: www.spic-skch.sk
- akcie v r.2019 – 23.3. Klubová výstava (75 jedincov)+ bonitácia, Členská schôdza, 15.9. Špeciálna výstava na podujatí Epeiros cup (45 jedincov) + bonitácia
- upozornila členov na preregistrovávanie importovaných jedincov – bez toho nie je možné pristúpiť k bonitácii
- v okt.2019 vydalo Nemecko nový štandard plemena nemecký špic, výbor zabezpečil preklad a zverejnil ho na klubovej stránke

4.Por.chovu Mgr.Škrochová informovala o počtoch za r.2019:
- evidovaných je 61 chovných staníc pre malé a trpaslíčie špice
- vydaných bolo 34 pripúšťacích povolení pre malé špice, z toho narodených 63 šteniat (34 psov a 29 súk), pre trpasličí ráz 51 povolení a narodených 1
14 šteniat (55 psov a 59 súk)

- navrhla zaviesť pre nových členov informačný test chovateľského minima, kt. nájdu na klub.stránke, vytlačia, vyplnia a pošlú poradkyni chovu
Hlavný por. chovu M.Bartoněk nezaznamenal za r.2019 žiadne vrhy u stredných, veľkých ani vlčích špicov

5.Poradcovia chovu k novému štandardu:
- upozornili na zmeny pri výškach u všetkých veľkostných rázov
- podali návrh neprebonitovávať chovné jedince
- upozornili, že v prípade chýbajúcich zubov bude doporučené krytie len s plnochrupým jedincom

 

6.V diskusii:
- na dotaz D.Horňákovej – prečo klub nezapisuje chovnosť, odpovedal M.Bartoněk – podľa predpisov FCI klub nesmie nič písať na prednú stranu preukazu pôvodu
- Mgr.Škrochová upozornila, že chýbajúce zuby budú vždy znamenať horšie hodnotenie na výstave
- viacerí prítomní sa vyjadrovali k otázke prebonitovávania i k testu chovateľského minima, ktorý bude mať skôr edukačný ako kontrolný význam
- predseda J.Škvarenina informoval o dôvodoch zmeny administrátora klub. stránky a dištancovaní sa klubu od FB diskusie
- všetci prítomní vyjadrili pohoršenie a odsúdili vulgárne, urážlivé a nešportové správanie členky K.Broošovej na Špeciálnej výstave 11.7.2020, ktorá slovne atakovala rozhodkyňu L.Volárikovú i ostatných členov

7.H.Škvareninová ukončila rokovanie a poďakovala prítomným

U Z N E S E N I E
BERIE NA VEDOMIE:
- stav a činnosť klubu
SCHVAĽUJE:
- umiestniť na web stránku Informačný test chovateľského minima pre nových asociovaných členov (za 10, proti 0, zdržali sa 2)
- neprebonitovávať chovné jedince (za 11, proti 0, zdržal sa 1)
- p.Z.Bušinskú ako administrátora klubovej web stránky (za 12, proti 0, zdržalo sa 0)
- dôrazne napomenúť za nevhodné správanie členku K.Broošovú na Špeciálnej výstave (za 12, proti 0, zdržalo sa 0)

 

UKLADÁ:
- Výboru klubu pripraviť Klubovú výstavu 17.10.2020
Zapísala: Hana Škvareninová, tajomník
SKCHŠPP

PrílohaVeľkosť
PDF icon zapisnica_z_clenskej_shodze_7_2020.pdf45.68 KB