Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Prihláška do SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV

Záujemca o členstvo si prihlášku vytlačí a vyplnenú s vlastnoručným podpisom pošle poštou na adresu predsedu klubu. O prijatí rozhoduje výbor SKCHŠPP, preto zápisný a členský poplatok v sume 30,-€ zašlite na účet klubu až po oznámení, že Vás prijal za člena.

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV    ÚKK  SKJ

 

PRIHLÁŠKA ZA ASOCIOVANÉHO ČLENA

 

Meno a priezvisko:................................................................................................................

 

Adresa (ulica,číslo):...............................................................................................................

 

PSČ a mesto (obec):..............................................................................................................

 

Tel.kontakt:.....................................E-mail:...........................................................................

 

Dátum narodenia (nepovinný údaj):...........................................................................................

 

Povolanie (nepovinný údaj):........................................................................................................

 

Názov chovateľskej stanice:.......................................................................................................

 

 

 

Svojím podpisom sa zaväzujem dodržiavať Stanovy a Chovateľský a zápisný poriadok SKCHŠPP, ÚKK, SKJ a FCI. Chov psov nebudem prevádzať ako zárobkovú činnosť a šteňatá nebudem predávať prostredníctvom priekupníkov. Zároveň potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho  parlamentu a rady EÚ 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol (a) oboznámený (á) so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom – SKCHŠPP, so svojimi právami a s podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Tieto sa nachádzajú na webovej stránke klubu – www.spic-skch.sk  v dokumente Podmienky spracovania OÚ.

 

 

 

V:.................................................dňa:..........................podpis:....................................................

 

 

Prihlášku zašlite poštou na adresu: Jozef Škvarenina  Krásno 203  958 43