Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Chovateľský a zápisný poriadok SKCHŠPP

I. Účel a pôsobnosť

 1. 1. Tento chovateľský a zápisný poriadok slúži na riadenie SKCHŠPP s pôsobnosťou v Slovenskej republike pre chov a registráciu čistokrvných psov registrovaných v klube.
 2. 2. Ustanovenia tohto poriadku platia pre všetkých majiteľov psov s preukazom pôvodu a sú záväzné pre každého, kto sa v súlade s podmienkami FCI chovom zaoberá.
 3. 3. Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto poriadku.
 4. 4. Oblasti, ktoré tento poriadok neupravuje sa riešia podľa špecifických podmienok SKJ.

II. Plemeno

Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom pôvodu, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI a spĺňajú štandard plemena schválený FCI.

III. Majiteľ, chovateľ, držiteľ

 1. 1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz pôvodu.
 2. 2. Chovateľ je majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo chovateľom. Vedie „knihu odchovu“
 3. pre každú svoju chovnú suku, ktorú je povinný na požiadanie SKCHŠPP predložiť.
 4. 3. Za držiteľa sa považuje tá osoba, ktorú majiteľ poveril aby chovného jedinca využívala v chove.
 5. 4. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa /suky/ sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príp. ustanoveniami iných všeobecne platných právnych predpisov.
 6. 5. Pre prípad osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je nutné, aby bol splnomocnený jeden spoluvlastník jednať s funkcionármi klubu.
 7. 6. Každá zmena majiteľa chovných jedincov sa musí hlásiť doporučeným listom podpísaným predávajúcim aj kupujúcim do jedného mesiaca hlavnému poradcovi chovu. Táto zmena
 8. musí byť uvedená aj v príslušnej rubrike pôvodu psa.

IV. Chovateľská stanica

 1. 1. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom.
 2. 2. O registráciu chovateľskej stanice žiada chovateľ Register chovateľských staníc SKJ na predpísanom tlačive.
 3. 3. O registráciu chovateľskej stanice žiada chovateľ ihneď po splnení podmienok uchovnenia prvej suky.
 4. 4. Prihláška o registráciu chovateľskej stanice musí byť doručená najneskôr s doručením hlásenia prvého vrhu.
 5. 5. Nárok na ochranu názvu chovateľskej stanice vzniká jeho registráciou v Medzinárodnom registri CHS a registri CHS SR. Tento názov nemožno meniť.
 6. 6. Prevod chráneného názvu CHS inému chovateľovi je možný dedením alebo zmluvným postúpením.
 7. 7. Registrácia CHS zaniká: písomným prehlásením jeho vlastníka o zrušení, úmrtím majiteľa, pokiaľ neprešla na jeho dediča.
 8. 8. Názov CHS sa automaticky viaže na odchovy všetkých chovných súk jedného majiteľa majiteľa bez ohľadu na plemeno.
 9. 8. Každý prvý vrh jednotlivého plemena CHS začína označením A a šteňatá tohto vrhu musia mať nezameniteľné mená od písmena A. Mená sa nesmú v jednej CHS opakovať.
 10. 9. Mená ďalších vrhov jedného plemena v jednej CHS nasledujú v abecednom poradí.
 11. 10. Všetky náležitosti CHS určuje chovateľský a zápisný poriadok SKJ.
 12.  

V. Chov a jeho riadenie

 1. 1. Chovom rozumieme cieľavedomú plemenitbu psov rešpektujúc zásady genetického zdravia jedinca a populácie /chov nesmie byť na úkor zdravia/. Čistokrvný pes je dedične zdravý vtedy, ak zdedil štandardné znaky, plemenný typ a povahu, ktoré sú pre dané plemeno typické.
 2. 2. K plemenitbe je možné použiť len chovné jedince s preukázaným pôvodom, spĺňajúce podmienky pre chov dané týmto poriadkom.
 3. 3. K páreniu môže byť využitý len jeden zo psov uvedených v pripúšťacom povolení.
 4. 4. Druhy chovu:
 5. 1. kontrolovaný chov – v tomto chove sa využívajú všetky zvieratá spĺňajúce chovné podmienky. Chovateľ si navrhuje krycích psov sám, alebo požiada poradcu chovu. Poradca chovu môže zamietnuť návrh chovateľa len za predpokladu, že takéto spojenie ohrozuje základný cieľ klubu. V prípade neschválenia návrhu chovateľa doručí poradca chovu pokiaľ je to možné troch krycích psov. Chovateľ má právo odvolania proti
 6. rozhodnutiu poradcu chovu na výbor klubu.
 7. 2. experimentálny chov – tento druh chovu sa používa za účelom ďalšieho skvalitnenia chovu so zreteľom k upevneniu a zdokonaleniu žiadúcich vlastností. Tento chov pripúšťa napr. spojenie chovných párov odlišných veľkostí alebo farebných variant. K tomuto chovu môžu byť využité chovné jedince len na písomnú žiadosť chovateľa, kde bude podrobne zdôvodnený chovateľský zámer. Žiadosť o takéto spojenie predloží hlavný poradca chovu ku schváleniu výboru klubu. Chovateľ, ktorý odchová šteňatá z experimentálneho spojenia sa zaväzuje, že predvedie výsledky spojenia v plnom počte vo veku pol roka a neuskutoční predaj týchto šteniat do zahraničia bez písomného súhlasu poradcu chovu, ktorý je vydaný na základe žiadosti chovateľa.
 8. 5. Za riadenie chovu v rámci klubu je zodpovedný výbor klubu, ktorý zaručuje dodržiavanie všetkých ustanovení tohto chovateľského poriadku. Riadenie chovu robí prostredníctvom hlavného poradcu a pridružených poradcov chovu, ktorí sú za túto činnosť priamo zodpovední výboru klubu.
 9. 6. Chovateľský klub poskytuje chovateľský servis pre chovateľov.

VI. Poradca chovu

 1. 1. Funkciu poradcu chovu vykonáva člen SKCHŠPP, ktorý bol do tejto funkcie menovaný hlavným poradcom chovu.
 2. 2. Poradcov chovu metodicky vedie a kontroluje hlavný poradca chovu /HPCH/, ktorý je členom výboru SKCHŠPP a do funkcie bol zvolený členmi klubu na členskej schôdzi a po odbornej a morálnej stránke je zárukou správneho vedenia chovu.
 3. 3. Počet poradcov chovu sa prispôsobuje počtu a rozloženiu chovných súk na území SR.
 4. 4. Poradcovia chovu vystavujú a archivujú pripúšťacie povolenia.

VII. Chovní jedinci

 1. 1. Chovní psy a suky sú jedinci, ktorí majú platný preukaz pôvodu vystavený alebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a boli zaradený do chovu po splnení podmienok stanovených chovateľským klubom.
 2. 2. Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu všetkých krajín spolumajiteľov – nejedná sa v tomto
 3. prípade o zahraničné krytie.
 4. 3. Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu:
 5. 1. overený pôvod, platný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI
 6. 2. dosiahnutie vekovej hranice pre bonitačné hodnotenie:
 7. * malé plemená 12 mesiacov
 8. * stredné plemená 15 mesiacov
 9. * veľké plemená 15 mesiacov
 10. 3. dosiahnutie vekovej hranice pre zaradenie do chovu:
 11. * malé plemená 15 mesiacov
 12. * stredné plemená 15 mesiacov
 13. * veľké plemená 18 mesiacov
 14. 4. absolvovanie výstavy v triede mladých /strednej, otvorenej, šampiónov/ s minimálnym ohodnotením „veľmi dobrý“, klubovej výstavy a absolvovanie bonitačného hodnotenia, ktoré podpíše HPCH + dvaja členovia výboru.
 15. 5. dovezený jedinec, aby mohol byť vedený v plemennej knihe za účelom chovu musí spĺňať platné chovateľské predpisy klubu, v prípade dovozu kotnej suky bude vrh zapísaný až po uchovnení matky. O tetovacie čísla je možné zažiadať so súhlasom výboru klubu.
 16.  

VIII. Bonitačné hodnotenie – chovná spôsobilosť

Bonitačné hodnotenie sa vykonáva za účelom posúdenia príslušných znakov daného plemena, určenia veľkostného rázu – zmeranie výšky, určenie farby, ktoré sú zapísané do preukazu pôvodu a bonitačnej karty. Zaradenie do registra chovných jedincov prevádza Plemenná kniha chovných psov a súk po uchovnení. Dokladom je zápis do preukazu pôvodu

IX. Vyradenie z chovu

 1. 1. suky po dovŕšení 8 rokov. U jedincov s veľmi kvalitnými odchovmi môže majiteľ požiadať výbor SKCHŠPP o predĺženie chovnosti suky o 1 rok, čo závisí od odporučenia HPCH. Zdravotný stav suky musí byť v tomto prípade jeden mesiac pred predpokladným háraním doložený vyšetrením veterinárneho lekára s posúdením zdravotného stavu a spôsobilosti suky k chovu. Svoje rozhodnutie oznámi výbor SKCHŠPP plemennej knihe za účelom vykonania zápisu do preukazu pôvodu.
 2. 2. psy a suky, u ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej, exteriérovej chyby vylučujúcej jedinca z chovu.
 3. 3. psy zo zdravotných dôvodov.
 4. 4. jedinci, u ktorých sa opakovane v potomstve po spojení s rôznymi partnermi objavujú exteriérové chyby.

X. Pripúšťacie povolenie – krycí list

 1. 1. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje príslušný poradca chovu na základe písomnej žiadosti chovateľa minimálne 3 týždne pred
 2. očakávaním háraním suky.
 3. 2. Písomná žiadosť o pripúšťacie povolenie musí byť vypísaná na predpísanom tlačive vydanom klubom.
 4. 3. Pri krytí v zahraničí platia rovnaké zásady ako pre tuzemské krytie s tým, že chovateľ predloží v prípade vlastného návrhu krycieho psa fotokópiu preukazu pôvodu aj s dokladom o spôsobilosti psa do chovu.
 5. 4. V prípade, že v žiadosti nie sú uvedené všetky údaje alebo sú čitateľné , poradca chovu žiadosť vráti späť chovateľovi na doplnenie.
 6. 5. Podľa počtu vhodných krycích psov určí poradca chovu pre vyžiadané krytie jedného až troch jedincov v poradí ich vhodnosti, pokiaľ si chovateľ vhodne nevyberie inak.
 7. 6. Zdôvodnené použitie príbuzenskej plemenitby je možné na prianie a so súhlasom chovateľa a poradca chovu. Jedinci, u ktorých už sú v príbuzenstve alebo existujúcom potomstve známe vážne nedostatky, nesmie byť príbuzenská plemenitba povolená.
 8. 7. Pripúšťacie povolenie nie je možné dopĺňať bez vedomia poradcu chovu.
 9. 8. Pripúšťacie povolenie musí obsahovať základné údaje o chovných jedincoch, adresy a podpisy ich majiteľov, dátum krytia, schválenie krycích psov poradcom chovu.
 10. 9. V prípade, že sa párenie neuskutočnilo, chovateľ je povinný vrátiť prípúšťacie povolenie poradcovi chovu najneskôr do 21 dní od skončenia hárania suky.
 11. 10. Platnosť pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov.
 12. 11. Riadne vyplnené a podpísané pripúšťacie povolenie je dokladom, ktorý je nutný k zápisu šteniat do plemennej knihy a k vydaniu preukazu pôvodu.

XI. Krytie

 1. 1. Krytie v zmysle tohto chovateľského poriadku môže byť uskutočnené len medzi chovnými jedincami, ktorí spĺňajú podmienky chovnosti tohto chovateľského poriadku a sú uvedení na pripúšťacom povolení.
 2. 2. Párenie jednej suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá z toho spojenia nebudú zapísané v plemennej knihe, nebudú vydané preukazy pôvodu a bude zahájené disciplinárne konanie voči chovateľovi suky v prípade preukázania vedomej spoluúčasti aj voči majiteľovi psa.
 3. 3. Pokiaľ pes nekryje, môže byť suka pripustená iným psom len so zvolením majiteľa suky a súhlasom HPCH.
 4. 4. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená v pripúšťacom povolení. Umelé oplodnenie nie je dovolené vykonať u psov, ktorí predtým neprodukovali prirodzeným spôsobom.
 5. 5. Ak požaduje majiteľ suky opakovanie párenia v priebehu jedného hárania, je majiteľ páriaceho psa jedno opakované párenie umožniť.
 6. 6. Chovaná suka môže mať v priebehu dvoch rokov najviac tri vrhy.
 7. 7. V prípade, že suka neostane kotná je to chovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému poradcovi chovu najneskôr 75 dní po krytí. Spolu s hlásením vráti aj originál pripúšťacieho povolenia a oznámi to aj majiteľovi krycieho psa.
 8. 8. Medzi jednotlivými krycím dňami krycieho psa s rôznymi sukami musí uplynúť najmenej 24 hodín.
 9. 9. Ak suka neostane kotná a bol vyplatený jednorázový poplatok ihneď po nakrytí, má chovateľ pri budúcom povolenom krytí nárok na bezplatné krytie s tým istým psom.
 10. 10. V prípade, že je ako odmena za párenie požadované šteňa, prislúcha právo prvého výberu chovateľovi a potom majiteľovi psa.
 11. 11. Pri nežiadúcom nakrytí suky úplne nevhodným psom musí byť krytie aj vrh hlásený poradcovi chovu. Hlásenie sa prevedie písomne, doplnené príslušným vysvetlením.Vrh sa započítava do počtu riadnych vrhov, ale nebude zapísaný do Plemennej knihy. V prípade nežiadúceho krytia inak chovateľským podmienkam vyhovujúceho páru je možné vrh po prejednaní výborom klubu a doplnení príslušných podkladov k vrhu navrhnúť k zápisu do Plemennej knihy.
 12. 12. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom psa a chovnej suky. Prípadné sporné záležitosti nepatria do kompetencie SKCHŠPP, preto sa doporučuje dohoda v písomnej forme.

XII. Vrh

 1. 1. Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat.
 2. 2. Chovateľ je povinný najneskôr do 7 dní po pôrode ohlásiť vrh šteniat písomne poradcovi chovu.
 3. 3. V oznámení o vrhu je chovateľ povinný nahlásiť počet šteniat živo narodených, mŕtvo narodených, utratených, ponechaných, ich počet a pohlavie.
 4. 4. Chovateľ je povinný do 8 dní po pôrode ohlásiť majiteľovi psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie
 5. 5. Klub je oprávnený svojimi zástupcami vrh kontrolovať. Kontrolu urobí HPCH alebo poverený člen výboru klubu, ktorý je sám skúseným chovateľom. Závady, ktoré sú pri kontrole zistené, musia byť písomne zaznamenané a odovzdané HPCH. Tieto závady musia byť chovateľom ihneď odstránené.
 6. 6. Označenie šteniat sa prevádza tetovaním alebo čipovaním. Oba spôsoby musia byť zaznačené v preukaze pôvodu.
 7. 7. Šteňatá atypické alebo deformované musia byť utratené najneskôr do 5 dní.
 8. 8. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v čase gravidity a dojčenia tak, aby bol zaistený správny vývin vrhu.
 9. 9. Šteňatá musia mať pri predaji novým majiteľov min. 49 dní, byť vakcinované kombinovanou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervené, tetované a schopné samostatne prijímať potravu.
 10. 10. Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa, kŕmení, starostlivosti o srsť, kondícii, zdravotnom stave. Nesmie zamlčať prípadné skryté vady šteňaťa.
 11. 11. Odstúpenie práva chovu:
 12. ako chovateľ vrhu vystupuje spravidla majiteľ suky v dobe krytia. Právo k chovnému využitiu suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe. Postúpené práva chovu musia byť v každom prípade zaznamenané písomne, a to pred predpokladným krytím. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas hlásiť príslušnému správcovi plemennej knihy a klubu. Musí byť priložené aj k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Ten, kto dočasne preberá suku k chovnému využitiu sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu od krytia do odstavu šteniat za majiteľa suky.

XIII. Preukaz pôvodu

 1. 1. Pre každého jedinca je vystavený jeden neprenosný preukaz pôvodu.
 2. 2. Preukaz pôvodu /PP/ je vystavený na formulári uznanom FCI.
 3. 3. PP musí obsahovať okrem nutných identifikačných údajov aj najmenej tri generácie predkov.
 4. 4. PP uznané FCI sa považujú za platný doklad o pôvode, nie však za osvedčenie o vlastnostiach zapísaného psa.
 5. 5. Stratu PP je nutné ihneď hlásiť plemennej knihe. Za poškodený, zničený alebo stratený PP je možné vystaviť duplikát.
 6. 6. Zápis do PP môže urobiť len plemenná kniha. Zápisy z výstav, bonitácií, skúšok a ďalšie poznámky môžu robiť len oprávnené osoby.
 7. 7. Pre každého vyvážaného jedinca sa musí nechať vystaviť exportný PP.
 8. 8. Preukaz pôvodu hradí chovateľ. Bez podpisu chovateľa a majiteľa je preukaz pôvodu neplatný. Do príslušnej rubriky sa zapisuje aj každá zmena majiteľa psa /suky/ a nový majiteľ sa tiež musí podpísať.

Prijatý Členskou schôdzou dňa 9.4.2005 v Zemianskych Kostoľanoch

Dodatok k chovateľskému poriadku

Definovanie pojmov a tolerancia určitých vád vyskytujúcich sa u plemena nemeckých špic pri bonitačnom hodnotení v rámci klubu:
Určovanie farby
Uprednostňujú sa čisté a základné farby.
Rozdelenie základných farieb:

BIELA                                                                        VLKOSIVÁ
ČIERNA                                                                     BLACK AND TAN
HNEDÁ                                                                     ČIERNA SO ZNAKMI
ORANŽOVÁ                                                            STRAKOŠ ČIERNY
ORANŽ-SABL                                                          STRAKOŠ HNEDÝ
KRÉMOVÁ                                                               STRAKOŠ ORANŽOVÝ
KRÉM-SABL                                                            STARKOŠ VLKOSIVÝ

U strakošov rovnomerné rozloženie farebných znakov na bielom podklade.Jedinec s neurčitou farbou srsti sa vyraďuje z chovu.

Farebné kríženie

 1. 1. Čierna x hnedá
 2. 2. Čierna x oranžová (pokiaľ v predkoch nie je vlkosivá alebo biela, čierny partner by nemal mať hnedého predka v prvej generácii)
 3. 3. Vlkosivá x čierna so znakmi
 4. 4. Vlkosivá x krémová
 5. 5. Vlkosivá x creme sable
 6. 6. Black and tan s oranž. znakmi x oranžová sýta
 7. 7. Black and tan s oranž. znakmi x oranž sable
 8. 8. Strakoš x biela
 9.  

Tieto varianty spojenia nebudú definované ako experimentálny chov.

Tolerancia výskytu chudozubosti

* STREDNÝ ŠPIC – chýbajúci jeden zub z rady P1 za podmienky že partner je plnochrupý a nevyskytujú sa žiadne iné chyby. Aktuálna potreba chovu.
* MALÝ ŠPIC – chýbajúce 4 zuby. Pri spojení partnerovi nesmú chýbať tie isté zuby a nesmú chýbať dva vedľa seba.
* TRPASLIČÍ ŠPIC – chýbajúcich 5 zubov.

Preraďovanie a výška

U jedincov vykazujúcich typ trpaslíka sa povoľuje výška do 24cm pri zachovaní typu. Jedinec vykazujúci nanizmus sa vyraďuje z chovu.

Fontanela

Do chovu je možné zaradiť zviera s fontanelou zrastenou ale hmatateľnou nevykazujúce žiadne ďalšie chyby.
 

Prijaté výborovou schôdzou dňa 25.6. 2005

2. DODATOK K CHOVATEĽSKÉMU A ZÁPISNÉMU PORIADKU Poskytovanie služieb nečlenom klubu Akceptovaním Chovateľského a zápisného poriadku SKJ je umožnené uchovnenie jedinca aj pre nečlena SKCHŠPP, nebude mu však povolený experimentálny chov. S výnimkou členstva je záujemca povinný absolvovať všetky podmienky k uchovneniu jedinca za poplatky schválené ČS klubu. Predĺženie chovnosti u suky Chovnosť u suky je možné predĺžiť o ďalší vrh po 8. roku života do 9. roku vrátane pred jeho dovŕšením. Farebné kríženie ČS schválila kríženie farebných rázov strakoš + strakoš, ale len v jednej farbe. Prijaté Členskou schôdzou dňa 13.4.2013