Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Nové stanovy klubu 2018

S T A N O V Y

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV

 

 

 1. NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

 

1.1 NÁZOV: Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov (ďalej len klub)

1.2 SÍDLO: adresa predsedu a štatutára klubu: Jozef Škvarenina  Krásno 203 958 43

1.3 PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má klub právo poveriť vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu určitú kynologickú organizáciu.

 

 1. PRÁVNA POVAHA

 

2.1 Klub je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb, ktoré sa zaujímajú o kynológiu v rámci SR.  Rozvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou SR a platným právnym poriadkom. Ako samostatný subjekt môže klub vstupovať do vzťahov s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR aj v zahraničí.

 

 1. CIELE A POSLANIE

 

3.1 Starať sa o rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných psov, dbať o zachovanie štandardov FCI

3.2 Podporovať reprezentáciu slovenskej kynológie doma i v zahraničí

3.3 Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu

3.4 Presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom a organizáciám pôsobiacich na príslušnom území

3.5 Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií , výstav a bonitácií

3.6 Poskytovať  administratívno-organizačné služby

3.7 Pre dosiahnutie cieľov a poslania spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi, UKK, SKJ a zahraničnými organizáciami

 

 1. ČLENSTVO

 

4.1 Počet členov je neobmedzený a členstvo je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan SR, alebo majúci v SR trvalý pobyt.

4.2 Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky Výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na Členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne. O riadne členstvo môže záujemca požiadať po troch rokoch asociovaného členstva.

4.3 Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu.

4.4 Členstvo v klube nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.

4.5 Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne členský poplatok. Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena.

4.6 Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.

4.7 Asociované členstvo:

a) asociovaným členom sa stane záujemca, ktorý si podá prihlášku

b) o prijatí za asociovaného člena rozhoduje Výbor klubu, v prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na Členskú chôdzu klubu

c) asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje

d) asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach

e) asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať Stanovy a Chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena a klubu

f) asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej Členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena

g) členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka

h) po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje Výbor klubu.

4.8 Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazu o pôvode.

4.9 Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej činnosti voči strešnej organizácii.

4.10 Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

5.1 PRÁVA ČLENOV:

a) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov, mladistvých členov a asociovaných členov)

b) využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod

c) podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu

d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom

e) byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu

 

5.2 POVINNOSTI ČLENOV:

 

a) včas a v správnej výške zaplatiť poplatky

b) dodržiavať Stanovy a všetky poriadky klubu i strešnej organizácie

c) v prípade zvolenia do orgánov klubu vykonávať funkciu čo najlepšie a zodpovedne

d) v prípade ukončenia volenej funkcie riadne odovzdať všetky materiály s ňou súvisiace

e) aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu

 

 1. ZÁNIK ČLENSTVA

 

6.1 Členstvo v klube zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia

b) nezaplatením členského poplatku za príslušný rok v stanovenej lehote

c) vylúčením člena za hrubé porušenie Stanov, predpisov a uznesení klubu alebo strešných organizácií

d) vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, Stanov, uznesení a predpisov klubu alebo strešných organizácií

e) úmrtím člena

 

 1. ORGÁNY KLUBU

 

1. Výročná členská schôdza (ďalej len VČS)

2. Členská schôdza (ďalej len ČS)

3. Výbor klubu

4. Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KRK)

7.1 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:

7.1.1 je vrcholným orgánom klubu, zvoláva ju Výbor pravidelne raz za 4 roky alebo v prípade nutnosti prerokovať neodkladné otázky, tvoria ju všetci prítomní členovia

7.1.2 Výbor oznamuje termín konania minimálne 14 dní vopred

7.1.3 je  schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov

7.1.4 návrhy je možné podať písomne najmenej 7 dní vopred, ústne návrhy prednesené počas rokovania VČS sa budú prejednávať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných

7.1.5 VČS riadi predseda alebo tajomník klubu

7.1.6 hlasovacie právo majú všetci riadni  členovia starší ako 18 rokov

7.1.7 Do pôsobnosti VČS patrí:

a) prerokovávať a schváliť výročnú správu, uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu

b) ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu

c) voliť Výbor klubu

d) voliť Kontrolnú a revíznu komisiu

e) rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch orgánov a členov klubu

7.2 ČLENSKÁ SCHÔDZA:

7.2.1 zvoláva ju Výbor klubu minimálne raz ročne alebo v prípade, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov

7.2.2 je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov

7.2.3 Výbor oznamuje termín konania minimálne 14 dní vopred

7.2.4 návrhy je možné podať písomne najmenej 7 dní vopred, ústne návrhy prednesené počas rokovania ČS sa budú prejednávať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných

7.2.5 hlasovacie právo majú všetci riadni členovia starší ako 18 rokov

7.2.6 Do pôsobnosti ČS patrí:

a) schvaľovať nové Stanovy klubu, prípadne ich zmeny a doplnky

b) schvaľovať výšku poplatkov

c) rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch orgánov a členov klubu

d) rozhodovať o vylúčení člena klubu

e) rozhodovať o prijatí za čestného člena

f) mať právo doplňujúcich volieb do orgánov klubu

7.3 VÝBOR KLUBU:

7.3.1 má 5 členov , ktorí sú samostatne volení na VČS, tvoria ho – predseda, tajomník, hlavný poradca chovu, poradca chovu a člen výboru

7.3.2 Výbor riadi činnosť medzi ČS

7.3.3 schôdzu Výboru zvoláva predseda podľa potreby, minimálne raz ročne oznámením najmenej 7 dní vopred

7.3.4  je schopný uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu

7.3.5 Do pôsobnosti Výboru patrí:

a) uskutočňovať poslanie klubu

b) zvolávať VČS a ČS

c) rozhodovať o prijatí za členov klubu

d) predkladať ČS návrhy na vylúčenie člena

e) zastupovať klub pri jednaniach so strešnými organizáciami

f) uskutočňovať schválený plán činnosti

g) navrhovať a dať odporúčanie adeptom na posudzovanie exteriéru

h) menovať členov organizačných výborov klubových akcií

i) schvaľovať rozpočet a jeho čerpanie

j) riešiť návrhy, pripomienky a sťažnosti členov klubu

k) podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam

7.4 KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA:

7.4.1 je nezávislý orgán, ktorý má dozornú a kontrolnú funkciu

7.4.2 je 3-členná a jej členovia sú samostatne volení na VČS, predseda je volený z členov KRK

7.4.3 jej členovia nesmú vykonávať žiadnu inú funkciu v klube

7.4.4 Právomoci KRK:

a) kontrolovať hospodárenie, fyzický a finančný majetok klubu

b) podávať VČS a ČS návrhy na odvolanie funkcionárov klubu

 

 

 

 1. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

 

 

 

Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto vyhodnotí. Disciplinárnym orgánom pre členov je Výbor klubu, proti jeho rozhodnutiu sa člen môže odvolať na ČS.

 

 1. HOSPODÁRENIE KLUBU

 

Klub hospodári podľa schváleného rozpočtu, majetok slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj klubu.

Príjmy tvoria:

 • zápisné a členské poplatky

 • poplatky za poskytovanie služieb

 • poplatky za akcie organizované klubom

 • dary, dotácie a dobrovoľné príspevky

 

 1. ZÁNIK KLUBU

 

10.1 Klub zaniká:

a) rozhodnutím ČS o zániku a to dvojtretinovou väčšinou členov

b) právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení

10.2 V prípade, že sa po predložení návrhu predsedu alebo Výboru klubu na zánik klubu do 1 roka nepodarí zvolať ČS tak, aby bola schopná uznášania, je o zániku oprávnený rozhodnúť Výbor klubu.

10.3 V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením sa vykoná likvidácia majetku podľa všeobecne platných právnych predpisov. Likvidáciu vykoná osoba poverená Výborom klubu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Všetko tu nezahrnuté upravujú Stanovy SKJ, UKK, Chovateľský a zápisný poriadok klubu.

 

Tieto novelizované Stanovy boli schválené ČS dňa 20.10.2018 v Nedanovciach.