Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Nové stanovy klubu

S T A N O V Y

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV

 

 1. NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

1.1 NÁZOV: Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov (ďalej len klub)

1.2 SÍDLO: adresa predsedu a štatutára klubu: Jozef Škvarenina  Krásno 203  958 43

1.3 PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má klub právo poveriť vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu určitú kynologickú organizáciu.

 

 1. PRÁVNA POVAHA

2.1 Klub je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb, ktoré sa zaujímajú o kynológiu v rámci SR.  Rozvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou SR a platným právnym poriadkom. Ako samostatný subjekt môže klub vstupovať do vzťahov s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR aj v zahraničí.

 

 1. CIELE A POSLANIE

3.1 Starať sa o rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných psov, dbať o zachovanie štandardov FCI

3.2 Podporovať reprezentáciu slovenskej kynológie doma i v zahraničí

3.3 Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu

3.4 Presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom a organizáciám pôsobiacich na príslušnom území

3.5 Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií , výstav a bonitácií

3.6 Poskytovať  administratívno-organizačné služby

3.7 Pre dosiahnutie cieľov a poslania spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi, UKK, SKJ a zahraničnými organizáciami

 

 1. ČLENSTVO

4.1 Počet členov je neobmedzený a členstvo je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v klube. Za riadneho člena prijíma Výbor klubu. V prípade neprijatia má uchádzač právo odvolať sa na Členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

4.2 Členstvo môže byť riadne, mimoriadne a čestné.

4.3 RIADNE ČLENSTVO:

4.3.1 riadnym členom môže byť každý občan SR, ktorý včas a v správnej výške uhradí členský poplatok

4.3.2 noví členovia podajú prihlášku do klubu a platia i jednorazový zápisný poplatok

4.3.3 riadny člen je povinný dodržiavať Stanovy a Chovateľský a zápisný poriadok klubu

4.3.4 v prípade, že riadny člen nezaplatí členský poplatok včas, t.j. do 31.1. bežného roku je povinný zaplatiť aj zápisný poplatok ako nový člen

4.3.5 nový člen, ktorý vstupuje do klubu počas roka platí nekrátený členský poplatok

4.3.6 riadny člen má právo hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu v prípade, že dosiahne 18 rokov veku

 

4.4 MIMORIADNE ČLENSTVO:

4.4.1 mimoriadnym členom môže byť osoba, ktorá nie je občanom SR

4.4.2 pre mimoriadneho člena platia pravidlá ako pre riadneho člena s výnimkou byť volený do orgánov klubu

4.5 ČESTNÉ ČLENSTVO:

4.5.1 čestným členom môže byť osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj klubu a chov prislúchajúceho plemena

4.5.2 čestné členstvo musí schváliť Členská schôdza klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov

4.5.3 čestní členovia neplatia poplatky do klubu

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

5.1 PRÁVA ČLENOV:

a) hlasovať a voliť – všetci členovia

b) byť volený do orgánov klubu – s výnimkou mimoriadnych členov

c) zúčastňovať sa na akciách klubu

d) predkladať návrhy v odborných otázkach

e) požadovať od orgánov klubu plnenie povinností a uznesení

5.2 POVINNOSTI ČLENOV:

a) včas a v správnej výške zaplatiť poplatky

b) dodržiavať Stanovy a všetky poriadky klubu i strešnej organizácie

c) v prípade zvolenia do orgánov klubu vykonávať funkciu čo najlepšie a zodpovedne

d) v prípade ukončenia volenej funkcie riadne odovzdať všetky materiály s ňou súvisiace

 

 1. ZÁNIK ČLENSTVA

6.1 Členstvo v klube zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením

b) nezaplatením členského poplatku do 31.1 bežného roku

c) vylúčením v prípade závažného porušenia pravidiel, rozhodne o tom Členská schôdza klubu hlasovaním

d) úmrtím člena

 

 1. ORGÁNY KLUBU

1. Výročná členská schôdza (ďalej len VČS)

2. Členská schôdza (ďalej len ČS)

3. Výbor klubu

4. Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KRK)

7.1 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:

7.1.1 je vrcholným orgánom klubu, zvoláva ju Výbor pravidelne raz za 4 roky alebo v prípade nutnosti prerokovať neodkladné otázky, tvoria ju všetci prítomní členovia

7.1.2 Výbor oznamuje termín konania minimálne 14 dní vopred

7.1.3 je  schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov

7.1.4 návrhy je možné podať písomne najmenej 7 dní vopred, ústne návrhy prednesené počas rokovania VČS sa budú prejednávať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných

7.1.5 VČS riadi predseda alebo tajomník klubu

7.1.6 hlasovacie právo majú všetci členovia starší ako 18 rokov

7.1.7 Do pôsobnosti VČS patrí:

a) prerokovávať a schváliť výročnú správu, uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu

b) ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu

c) voliť Výbor klubu

d) voliť Kontrolnú a revíznu komisiu

e) rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch orgánov a členov klubu

7.2 ČLENSKÁ SCHÔDZA:

7.2.1 zvoláva ju Výbor klubu minimálne raz ročne alebo v prípade, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov

7.2.2 je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov

7.2.3 Výbor oznamuje termín konania minimálne 14 dní vopred

7.2.4 návrhy je možné podať písomne najmenej 7 dní vopred, ústne návrhy prednesené počas rokovania ČS sa budú prejednávať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných

7.2.5 hlasovacie právo majú všetci členovia starší ako 18 rokov

7.2.6 Do pôsobnosti ČS patrí:

a) schvaľovať nové Stanovy klubu, prípadne ich zmeny a doplnky

b) schvaľovať výšku poplatkov

c) rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch orgánov a členov klubu

d) rozhodovať o vylúčení člena klubu

e) rozhodovať o prijatí za čestného člena

f) mať právo doplňujúcich volieb do orgánov klubu

7.3 VÝBOR KLUBU:

7.3.1 má 5 členov , ktorí sú samostatne volení na VČS, tvoria ho – predseda, tajomník, hlavný poradca chovu, poradca chovu a člen výboru

7.3.2 Výbor riadi činnosť medzi ČS

7.3.3 schôdzu Výboru zvoláva predseda podľa potreby, minimálne raz ročne oznámením najmenej 7 dní vopred

7.3.4  je schopný uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu

7.3.5 Do pôsobnosti Výboru patrí:

a) uskutočňovať poslanie klubu

b) zvolávať VČS a ČS

c) rozhodovať o prijatí za členov klubu

d) predkladať ČS návrhy na vylúčenie člena

e) zastupovať klub pri jednaniach so strešnými organizáciami

f) uskutočňovať schválený plán činnosti

g) navrhovať a dať odporúčanie adeptom na posudzovanie exteriéru

h) menovať členov organizačných výborov klubových akcií

i) schvaľovať rozpočet a jeho čerpanie

j) riešiť návrhy, pripomienky a sťažnosti členov klubu

k) podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam

7.4 KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA:

7.4.1 je nezávislý orgán, ktorý má dozornú a kontrolnú funkciu

7.4.2 je 3-členná a jej členovia sú samostatne volení na VČS, predseda je volený z členov KRK

7.4.3 jej členovia nesmú vykonávať žiadnu inú funkciu v klube

7.4.4 Právomoci KRK:

a) kontrolovať hospodárenie, fyzický a finančný majetok klubu

b) podávať VČS a ČS návrhy na odvolanie funkcionárov klubu

 

 1. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto vyhodnotí. Disciplinárnym orgánom pre členov je Výbor klubu, proti jeho rozhodnutiu sa člen môže odvolať na ČS.

 

 1. HOSPODÁRENIE KLUBU

Klub hospodári podľa schváleného rozpočtu, majetok slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj klubu.

Príjmy tvoria:

 • zápisné a členské poplatky
 • poplatky za poskytovanie služieb
 • poplatky za akcie organizované klubom
 • dary, dotácie a dobrovoľné príspevky

 

 1. ZÁNIK KLUBU

10.1 Klub zaniká:

a) rozhodnutím ČS o zániku a to dvojtretinovou väčšinou členov

b) právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení

10.2 V prípade, že sa po predložení návrhu predsedu alebo Výboru klubu na zánik klubu do 1 roka nepodarí zvolať ČS tak, aby bola schopná uznášania, je o zániku oprávnený rozhodnúť Výbor klubu.

10.3 V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením sa vykoná likvidácia majetku podľa všeobecne platných právnych predpisov. Likvidáciu vykoná osoba poverená Výborom klubu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetko tu nezahrnuté upravujú Stanovy SKJ, UKK, Chovateľský a zápisný poriadok klubu.

 

Tieto novelizované Stanovy boli schválené VČS dňa 15.10.2016 v Nedanovciach.